1. ผู้แนะนำ
2. ข้อมูลส่วนตัว
กรุณากรอกข้อมูลส่วนตัว ที่มีเครืองหมาย *
3. ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
กรุณากรอกที่อยู่ของท่าน
ที่อยู่ปัจจุบัน
ที่อยู่จัดส่ง
4.เอกสารประกอบการสมัคร
เอกสารอัพโหลดไฟล์นามสกุล .jpg .jpeg .png เท่านั้น
อัพโหลดรูป
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
เลือกไฟล์
ยืนยันตัวตนใบหน้าและบัตร
เลือกไฟล์